adatvédelmi szabályzat

Berki Judit (továbbiakban Szolgáltató) a www.berkijudit.hu honlapon kifejtett tevékenysége során az alább részletezett jogszabályi rendelkezések betartásával jár el.

Általános rendelkezések
A www.berkijudit.hu honlap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról alkotott 2011. évi CXII. törvény alapján jár el, amely az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében készült és -többek között- a személyes adatok védelmét szolgáló alapvető szabályokról szól. A törvény ide vonatkozó részletei

Célok

Az adatkezelés meghatározott célokból – oktatás, tájékoztatás, adminisztráció – és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Minden személyes és egyéb adatot az adatkezelési irányelveknek megfelelően kezelünk, azt harmadik félnek semmilyen esetben nem adunk ki. Az adatkezelés jogalapja: személyes hozzájárulás.

Az elektronikus kereskedelmi törvény alapján a Szolgáltató a honlapon való termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a termékértékesítéshez (megrendelés létrehozása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása) technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban annak elmaradása akadályozhatja a szolgáltatás teljesítését.

A Szolgáltató az adatokat bármely, a szolgáltatás végzésétől eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás stb. – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára.

A Szolgáltató törli a szolgáltatás nyújtása során felvett adatokat, ha az érintett így rendelkezik (megtiltja az adatkezelést). A Szolgáltató, az Általános Szerződési Feltételek rendelkezése szerinti, maximum 7 évig tárolja a megrendelésre vonatkozó adatokat. Ezen határidő leteltét követően törli a felvett adatokat.

Betekintés

A Szolgáltató biztosítja, hogy a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel. A Szolgáltató a részére e-mailben/postai úton feltett, erre irányuló kérdéseket 15 munkanapon belül megválaszolja. Az adatkezelésről a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt jelen Adatvédelmi szabályzatból tájékozódhat.

A törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
• tájékoztatás
• helyesbítés
• törlés
• betekintés
• tiltakozás az adatkezelés ellen
A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról alkotott 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Hírlevél

A feliratkozás alapján a Szolgáltató visszavonásig kezeli a hírlevélre feliratkozott adatait. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható, ehhez a link minden hírlevél alján rendelkezésre áll. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a hírlevél nyilvántartásból haladéktalanul töröljük, és részére reklámot a továbbiakban nem küldünk.

A visszavonó nyilatkozat megtételére a hírlevél alján lévő linken keresztül, postai úton, valamint  elektronikus levél útján van lehetőség. A visszavonó nyilatkozatot csak akkor tudja a Szolgáltató teljesíteni, ha a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható.

Tájékoztatom, hogy ha feliratkozik egy online kurzusra, akkor automatikusan bekerül a hírlevélre feliratkozottak közé is. Innen bármikor a Hírlevélben lévő linkre való kattintással le tud iratkozni, természetesen úgy, hogy az Ön által kiválasztott online kurzusnak feliratkozott olvasója marad.

Adattárolás és feldolgozás

A Szolgáltató (a reklámozó) a hozzájárulásban meghatározott körben, a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A www.berkijudit.hu weboldalon hírlevélre feliratkozók által megadott adatokat egy adatfeldolgozó dolgozza fel, azaz nyilvántartja a regisztráltakat, rögzíti a kijelentkezéseket, továbbítja a hírleveleket az aktuálisan aktív regisztrációval rendelkezőknek. Az adatfeldolgozó tevékenységét a fenti törvény hatálya alatt és rendelkezéseinek megfelelően végzi.

Amennyiben a hírlevelekre, online kurzusokra, stb. való feliratkozásnál, illetve személyes tanácsadás és/vagy egyéb kapcsolat során megadja adatait, azzal jelzi, hogy elfogadja a jelen Adatvédelmi szabályzatot. Ezzel adatainak a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti kezeléséhez hozzájárult.

A teljes törvény

Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-63375/2013